بوتیک شغل اول جوان های ایران نباشد شغل دوم سوم حتما هست. کمتر جوانی در ابتدای فعالیت کاری خود در یک بوتیک کار نکرده. برخورد رو در رو و اینکه فروش ۲۰ درصد به محصول بستگی دارد و شما می توانید با توانمندی خود ۸۰ درصد فروش را انجام دهید.

من تعجب میکنم چرا هنوز فروشنده ها وقتی لباسی تنگ است میگویند جا باز می کند. در صورتی که یک فروشنده به من گفت اگر یکم هم توش ناراحتی یکی دیگه بیارم …

این همان تجربه مشتری است. ما روی تجربه مشتری؛ برندینگ و در کتار هر دو اینها دیجیتال مارکتینگ در شبکه های اجتماعی کار میکنیم.