در زمینه پزشکی هرقدر درآمد خوب است بدست آوردن و نگاهداشت مشتری سخت است. متاسفانه مشتریان اکثرا با کمترین سطح تحمل به این کسب و کار میرسند و این کار را خیلی سخت میکند.

ما اصولا در این کسب و کارها به مشتری یک توصیه داریم تمرکز روی مسئولیت اجتماعی و اطلاع رسانی به منظور پیشگیری از بیماری این خود بسیاری را متوجه میکند و جذب میکند.

ما برای این کسب و کار ها روی برندینگ و شبکه های اجتماعی با تمرکز بر مسئولیت اجتماعی کار میکنیم.