پژواک عدالت می خواهد طنین عدالت را در کشور بگستراند.

پژواک عدالت می خواهد راه عدالت را بپیماید.

پژواک عدالت می خواهد خانه کتاب حقوقدانان آزاد باشد.

پژواک عدالت می خواهد حقوق نه فقط برای حقوق دانان، که برای همه باشد.

پژواک عدالت منتظر آثار ارزشمند شما حقوقدانان، اساتید و دانشجویان حقوق، وکلا، قضات، سردفتران و مشاوران حقوقی است.

 

برای تماس با پژواک عدالت می توانید از طریق مختلف زیر اقدام کنید:

 

? Call: +98 21 33904071 || +98 9129218520
? channel: @pejvak_edalat || contact: @pejvak_edalat_admin
? Web site: p-edalat.ir
? Email: info@p-edalat.ir
https://t.me/pejvak_edalat