منابع مصاحبه آزمون وکالت سال ۱۳۹۸

قوانین و مقررات کاربردی «حقوق مدنی»
قوانین و مقررات کاربردی «حقوق تجارت»
قوانین و مقررات کاربردی «حقوق جزای عمومی و اختصاصی»
قوانین و مقررات کاربردی «آیین‌دادرسی مدنی و اداری»
قوانین و مقررات کاربردی «آیین‌دادرسی کیفری»
قوانین و مقررات کاربردی «حقوق ثبت»
و
متون فقه وكالت و مشاوره حقوقی(قسمتهایی از کتاب تحریرالوسیله امام خمینی(ره))