کتاب تست مجموعه آزمون‌های وکالت و مشاوره حقوقی ويرايش سال ۱۳۹۹ منتشر شد

در کتاب حاضر مجموعه تست‌های آزمون‌های وکالت و مشاوره حقوقی از سال ۱۳۸۰ الی ۱۳۹۸ به همراه چهار دوره(از سال ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۸) پاسخ تشريحی گردآوری گردیده است.